Klachtenprocedure Gedragscode

Acceptatie & participatie windenergie op land

Doel van deze website is om informatie te geven over de klachtenprocedure van de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op land. De Gedragscode is hier te vinden: Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land.

Gedragscode wind op land

Het doel van de Gedragscode is om de acceptatie van windenergie te versterken door eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving moet worden betrokken bij plannen voor nieuwe windmolens en windparken. De Gedragscode is een initiatief van Greenpeace, Milieudefensie, De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Nederlandse Vereniging omwonenden windturbines (NLVOW) en EnergieSamen.

Klachtenprocedure Gedragscode

In paragraaf 6 van de Gedragscode staat beschreven hoe omgegaan wordt met de naleving van de Gedragscode. Iedere belanghebbende kan een klacht indienen tegen een of meerdere initiatiefnemer(s) van een windproject. Voorwaarde is dat deze initiatiefnemer is aangesloten bij de Nederlandse WindEnergieassociatie en/ of Energie Samen.

In paragraaf 6. Naleving staat toegelicht hoe omgegaan wordt met een klacht.

Indien een belanghebbende van een windproject meent dat de Gedragscode niet correct wordt nageleefd dan kan een melding worden gemaakt of een klacht worden ingediend:

  1. Een belanghebbende dient een klacht over het niet-naleven van de code in bij het betreffende lid (één van de betreffende leden) van NWEA.
  2. Het betreffende lid krijgt de mogelijkheid om op deze melding of klacht te reageren en samen met de indiener een oplossing te vinden.
  3. Indien de melding of klacht door het betreffende lid volgens de indiener niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan hij/zij de klacht doorzetten naar één van de ondertekenaars van deze Gedragscode.
  4. Indien de ondertekenaars gezamenlijk tot de conclusie komen dat de gedragscode op één of meerdere punten niet is nageleefd dient klacht in behandeling genomen te worden en treedt de directie van NWEA in overleg
    met de indiener en het betreffende lid met als doel de klacht af te handelen middels bemiddeling.
  5. Indien bemiddeling onverhoopt onsuccesvol blijkt dan kan een klacht doorgezet worden naar een onafhankelijke klachtencommissie, die wordt samengesteld door alle ondertekenaars van de Gedragscode.
  6. Indien de klacht gegrond wordt verklaard door de onafhankelijke klachtencommissie besluit het Bestuur van NWEA over een eventuele sanctie. De uitkomst inclusief onderbouwing van de behandeling van de klacht wordt in overleg tussen de NWEA en de andere ondertekenaars gepubliceerd op de website van NWEA en de andere ondertekenaars.

Klacht indienen

Iemand die een klacht wil indienen probeert eerst in gesprek te gaan met de initiatiefnemer van het windproject. Ondertekenaars van de gedragscode kunnen daarbij indien gewenst ondersteunen. Als hiermee de klacht niet (voldoende) kan worden afgehandeld dan is het mogelijk om de klacht conform lid 6.5 voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw mr. P.T.E. Lock (voorzitter)
De heer mr. D.P. Bosgieter (plaatsvervangend voorzitter)
Mevrouw dr. mr. W.M.C.M. Caris
De heer mr. drs. A. Schreijenberg
De heer mr. Ing. R. Schonis
De heer dr. G. Valk

De klachtencommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris mevrouw mr. A. Nielsen.

Klachtenregeling

In de Klachtenregeling vindt u meer informatie over de werkwijze van de klachtencommissie.

Klachtenformulier

Indien u een klacht wilt indienen dan kunt u dat doen door dit formulier in te vullen. Daarnaast dient u conform artikel 14.2 van de Klachtenregeling griffiegeld te betalen.

Griffiegeld

Als u als individueel persoon een klacht indient bedraagt het griffiegeld 100 euro. Als u namens een groep/organisatie een klacht indient bedraagt dit 300 euro.

N.B. Pas als het griffiegeld is overgemaakt wordt de klacht in behandeling genomen.

Mocht het griffiegeld voor u om financiële redenen een probleem zijn, neemt u dan contact op met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Ontvangst klacht

De klacht wordt ontvangen door de ambtelijk secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie. De ambtelijk secretaris neemt contact met u op en legt uit hoe uw klacht wordt behandeld. De ambtelijk secretaris werkt uitsluitend in opdracht van de klachtencommissie. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en de inhoud wordt niet verspreid naar de ondertekenaars van de Gedragscode.

Stap 1
Meer informatie werkwijze klachtencommissie

Stap 2
Klacht indienen via het formulier

Stap 3
Na betaling wordt uw klacht in behandeling genomen

Initiatief van